Contact Us

ALIC Center, 8 Tianda Road, Hefei, Anhui, China

Email: hu_guiling@alic.com

Tel: +86(551)62816831

Fax: +86(551)62840303

Mobile: +86(551)2816831

Zip Code: 230088